Page 8 - Odlično! / Perfect! // Perfekt!
P. 8

Na kratko

                                                                         1 234

Discover maribor 5 6 7 8

Zavod za turizem Maribor      partners for providing skiing                                 6
- Pohorje je v sodelovanju     equipment from all around the
z Agencijo Promo d.o.o. iz Lju-   world. We have shown more                         5                     7
bljane uspešno izvedel projekt:   than 100 members of the Elan                         4
Discover Maribor za podjetje    Skis team around the city, so            2            3
Elan d.o.o. in njihove tržnike ter that they could experience it to                              8
poslovne partnerje smučarske    the fullest, thus strengthening                     1
opreme iz celotnega sveta.     teamwork. Discover Maribor                         7. Luft 360, Vita Kraigherja 3 -
Več kot 100 članov ekipe Elan    was based on the following     deren Marketingleute und        www.facebook.com/luftbar
Skis, smo popeljali po mestu    topics: adventure, discovery,    Geschäftspartner der Ski-
na način doživetij in krepitve   fun, experience, exploring. In   Ausrüstung aus der ganzen       8. Center eksperimentov
timskega dela. Discover Maribor   the end, the members of Elan    Welt. Wir haben mehr als 100      Maribor (Experimentzentrum
je vključeval teme: adventure,   Skis were thrilled about their   Mitglieder des Elan Skis Teams     Maribor), Glavni trg 20 - www.
discovery, fun, experience,     experiences in Maribor.       durch die Stadt geführt, auf      ektc.si
explore. Člani Elan Skis-a so bili                   die Art der Erlebnisse und
nad doživetji Maribora navdu-    The project included the      der Stärkung der Teamarbeit.      Wir möchten das Pilotprojekt
šeni. Discover Maribor vključuje  following points of interest:    Discover Maribor umfasste die     für das Erlebnis von Maribor
naslednje točke:                            Themen: Adventure, Discovery,     in vollen Zügen in unser
                  1. The Old Vine House,       Fun, Experience und Explore.      festes Angebot aufnehmen.
1. Hiša Stare trte, Vojašniški trg Vojašniški trg 8 – www.       Die Mitglieder von Elan Skis      Dazu laden wir auch andere
8, www.visitmaribor.si       visitmaribor.si           waren über das Erlebnis von      Partner zur Zusammenarbeit
                                    Maribor begeistert. Discover      ein. Wir freuen uns auf neue
2. Lutkovno gledališče, Voja-    2. Puppet Theatre, Vojašniški    Maribor beinhaltet folgende      Herausforderungen und
šniški trg 2 A, www.lg-mb.si    trg 2 A - www.lg-mb.si       Punkte:                glauben fest daran, dass wir es
                                    1. Haus der Alten Rebe,        gemeinsam schaffen. Insofern
3. Destinacijska trgovina Artmi-  3. ArtmijeMar, Gosposka       Vojašniški trg 8 – www.        Sie oder Ihre Angestellten,
jeMar, Gosposka ulica 7, www.    ulica 7 - www.facebook.com/     visitmaribor.si            Mitarbeiter oder Freunde an
facebook.com/Destinacijska.     Destinacijska.trgovina       2. Puppentheater, Vojašniški trg    einer derartigen Entdeckung
trgovina                                2 A - www.lg-mb.si           der Stadt der weltältesten
                  4. Bikelab, Gosposka ulica 11 -   3. ArtmijeMar, Gosposka        Rebe Interesse haben,
4. Bikelab, Gosposka ulica 11,   www.bikelab.si           ulica 7 - www.facebook.com/      schreiben Sie uns an folgende
www.bikelab.si                             Destinacijska.trgovina         E-Mail Adresse tic@maribor.
                  5. Vijolčna bajta, Tyrševa ulica  4. Bikelab, Gosposka ulica 11 -    si und wir werden für Ihre
5. Vijolčna bajta, Tyrševa ulica  1 - www.nkmaribor.com        www.bikelab.si             Gruppe ein Angebot ganz nach
1, www.nkmaribor.com                          5. Vijolčna bajta (das violette    Ihrem Maß vorbereiten. In
                  6. General Maister Square -     Haus), Tyrševa ulica 1 - www.     sportlichem Elan weiter!
6. Trg generala Maistra, www.    www.coretm.si            nkmaribor.com
coretm.si                                6. Trg generala Maistra - www.
                  7. Luft 360, Vita Kraigherja 3 -  coretm.si
7. Luft 360, Vita Kraigherja 3,   www.facebook.com/luftbar
www.facebook.com/luftbar
                  8. Centre of Experiments
8. Center eksperimentov Mari-    Maribor, Glavni trg 20 - www.
bor, Glavni trg 20, www.ektc.si   ektc.si

Pilotni projekt želijo umestiti v  They would like to incorporate
stalno ponudbo, tako da lahko    the pilot project into
Maribor vsak doživi s polnimi    our permanent offer for
pljuči. K sodelovanju vabijo    experiencing Maribor to the
tudi partnerje. Veselijo se novih  fullest. Other partners are
podvigov, ker verjamejo, da s    also invited to join us. We
skupnimi močmi zmorejo.       are looking forward to new
                  ventures and we believe that
Vse, ki zanima takšno odkriva-   together we will be successful.
nje mesta najstarejše trte na    If you or your employees,
svetu, lahko kontaktirate tic@   co-workers or friends are
maribor.si. Pripravili bodo po-   interested in exploring the city
nudbo po vaši meri. V športnem   of the world's oldest vine in this
elanu naprej!            way, please contact us at tic@
                  maribor.si and we will prepare
/ The Maribor - Pohorje       a tailor-made offer for your
                  group. Be a part of our sports
Tourist Board, in cooperation    zeal!
with Agencija Promo d.o.o.
from Ljubljana has successfully   // Das Institut für Tourismus
carried out the following
project: Discover Maribor, for   Maribor - Pohorje führte in
the company Elan d.o.o. and     Zusammenarbeit mit der
its marketers and business     Agentur Promo d.o.o. aus
                  Ljubljana erfolgreich folgendes
                  Projekt aus: Discover Maribor
                  für die Firma Elan d.o.o.,

8 odlično! / PERFECT! / PERFEKT! / 12-2016
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13