Page 5 - Odlično! / Perfect! // Perfekt!
P. 5

/ News // Nachrichten
FOTO / PHOTO / FOTO: Franci Padežnik
                                                                                                                                          FOTO / PHOTO / FOTO: Marko PetrejSpodbuden
                                              uvod v novo
                                              sezono

                                              / Encouraging introduction into
                                              a new season // Eine ermutigende
                                              Einführung in die neue Saison

Letošnjo zimsko sezono                          opened by                                                                                                                 am 13. November versuchsweise geöffnet,
je javno podjetje Marprom poskusno                                                                                                                                         als sie auf dem Mariborer Pohorje die erste
odprlo že 13. novembra, ko je na Maribor-                 the public                                                                                                                Werbeskifahrt ermöglichte und somit andere
skem Pohorju omogočilo prvo promocijsko                                                                                                                                       Skizentren in Slowenien überholte. Die
smuko in s tem prehitelo ostale smučarske                 company                                                                                                                  Reaktion der Skiliebhaber war sehr gut, die
centre po Sloveniji. Odziv ljubiteljev zimskih                                                                                                                                   Bediener der Liftanlagen von Pohorje werden
radosti je bil zelo dober, upravljavci po-    Marprom on the 13th   November,                                                                                                                 weiterhin danach streben auch im weiteren
horskih žičnic pa si bodo še naprej prizade-                                                                                                                                    Lauf der Saison mit einer guten Vorbereitung
vali, da bodo tudi v nadaljevanju sezone ob   when it enabled the first promotional skiing                                                                                                            der Skipisten so viele Skifahrer wie möglich
dobri pripravi smučišč nanje privabili čim več                                                                                                                                   anzulocken. Marprom tritt unter dem Erwerb
smučarjev. Marprom ob pridobitvi 15-letne    event on Maribor Pohorje, thus being the                                                                                                              einer 15-jährigen Konzession für den Betrieb
koncesije za upravljanje žičniških naprav na                                                                                                                                    der Seilbahnen auf dem Mariborer Pohorje
Mariborskem Pohorju v novo zimsko sezono     first to do so in comparison with other ski                                                                                                            in die neue Saison mit langfristigen Plänen.
vstopa z dolgoročnimi načrti. Del teh je tudi                                                                                                                                    Ein Teil davon ist auch die neue Marke Visit
nova blagovna znamka Visit Pohorje (Obišči    centres in Slovenia. The response by avid                                                                                                             Pohorje (Besuche Pohorje), unter der sie
Pohorje), pod katero želi skupaj s Termami                                                                                                                                     gemeinsam mit Terme Maribor und anderen
Maribor in drugimi zainteresiranimi partnerji  skiers was very good, while the operators                                                                                                             interessierten Partnern den Tourismus von
tržiti in razvijati pohorski turizem ter mu po-                                                                                                                                   Pohorje vermarkten und entwickeln, und ihm
vrniti nekdanji sloves. Predvidoma v začetku   of Pohorje cable cars will strive to continue                                                                                                           somit seinen ehemaligen Ruf wieder herstellen
naslednjega leta bo zaživela tudi posodoblje-                                                                                                                                    möchten. Voraussichtlich wird auch Anfang
na spletna stran www.visitpohorje.si z vsemi   to attract as many skiers as possible to the                                                                                                            nächsten Jahres die aktualisierte Internetseite
pomembnimi informacijami o Mariborskem in                                                                                                                                      www.visitpohorje.si zum Leben erwachen,
Areškem Pohorju, kjer je smučarjem na voljo   well-maintained ski slopes. After obtaining                                                                                                            die alle wichtigen Informationen über das
43 kilometrov smučarskih prog in 20 žičniških                                                                                                                                    Mariborer und Areško Pohorje enthalten wird,
naprav.                     a 15-year concession to manage cableway                                                                                                              auf dem Skifahrer 43 Kilometer an Skipisten
                                                                                                                                                          und 20 Skilifte zur Verfügung haben.
/ This winter season was experimentally     installations on Maribor Pohorje, Marprom

                         enters the new winter season with long-term

                         plans. Part of these plans is the Visit Pohorje

                         trademark, through which, together with

                         Terme Maribor and other interested parties,

                         it strives to advertise and develop Pohorje

                         tourism, giving it back its former reputation.

                         At the beginning of next year, the updated

                         website www.visitpohorje.si will be launched,

                         providing all the important information about

                         the Maribor and Areh Pohorje, where skiiers

                         can use 43 kilometers of ski tracks and 20

                         cableway installations.

                         // Die diesjährige Wintersaison wurde

                         von der Aktiengesellschaft Marprom bereits

Največji smučarski spektakel v drugem      international standards exceptional.      53. Zlata
največjem mestu v Sloveniji!                                  lisica 2017
                         Come cheer and support the world’s
Zlata lisica pritegne vsako leto pod       best slalom and giant slalom lady skiers    / 53rd Golden Fox 2017 //
Mariborsko Pohorje številne obiskoval-      on 7th and 8th January on the Snow         53. Goldener Fuchs 2017
ce, ki s svojim navijanjem in pozitivno     Stadium under Mariborsko Pohorje.
energijo ustvarjajo nepozabno vzdušje,
organizatorji Zlate lisice pa se postavijo    Read more: www.zlatalisica.si
v bran tudi najhujši odjugi, saj je sama
organizacija prireditve po vseh mednaro-     // Das größte Ski-Spektakel in der
dnih merilih Fis izredna.
                         zweitgrößten Stadt Sloweniens!
Pridite navijat za najboljše slalomistke
in veleslalomistke sveta 7. in 8. januarja    Der goldene Fuchs zieht jedes Jahr unter
na Snežnem stadionu pod Mariborskim       das Mariborer Pohorje zahlreiche Besucher
Pohorjem.                    an, die mit ihrem Jubeln und positiver
                         Energie eine unvergessliche Atmosphäre
Več: www.zlatalisica.si             schaffen, während die Organisatoren des
                         Goldenen Fuchses gegen das schlimmste
/ The most spectacular skiing event in      Tauwetter ankämpfen, schließlich ist die
                         Organisation der Veranstaltung nach
the second largest city in Slovenia!       allen internationalen Kriterien des FIS
                         außergewöhnlich.
Each year, the Golden Fox attracts
numerous visitors to Mariborsko Pohorje.     Kommen Sie und jubeln und ermuntern
Their cheering and positive energy        Sie die besten Slalomfahrerinnen und
create an unforgettable atmosphere,       Riesenslalomfahrerinnen der Welt am 7.
while the organizers of the Golden Fox      und 8. Januar auf dem Schnee Stadion
stand up to the worst of thaws; after all,    unter dem Mariborer Pohorje.
the organization of the event is by all FIS
                         Mehr auf: www.zlatalisica.si

                                                                                                                                                          odlično! / PERFECT! / PERFEKT! / 12-2016     5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10